Odnos do enakosti spolov – rezultati raziskave ICCS 2022

Povzetek:

Rezultati Mednarodne raziskave državljanske vzgoje in izobraževanja (ICCS) v letu 2022 kažejo za Slovenijo precej slabo sliko, saj je izmerjen izrazit padec državljanske vednosti pri osmošolcih in osmošolkah (ta je celo na nižji ravni kot leta 2009), rezultati kažejo tudi manjšo angažiranost v družbenem (in kasneje političnem) življenju, pa tudi na poslabšanje številnih stališč do pomembnih tem v družbi. Eno od področij, kjer je ta padec prav tako precej izrazit je odnos do enakosti spolov. Pri tem se nismo vrnili le v leto 2009, odnos do enakosti spolov je slabši kot je bil leta 2009. Tako npr. 30 % osmošolcev in osmošolk v Sloveniji meni, da so moški bolje usposobljeni za politične voditelje kot ženske, 21 % pa, da se ženske s politiko ne bi smele ukvarjati. Rezultati so tudi pokazali, da imajo slabši odnos do enakosti spolov predvsem dečki, in predvsem osmošolke in osmošolci, ki izkazujejo nižjo raven državljanske vednosti, v veliki meri tudi osmošolci in osmošolke, ki prihajajo iz nižjega socialno-ekonomskega statusa. Vemo, da je enakost spolov ena ključnih sestavin vsake demokratične družbe. Prav zato je odnos do enakosti spolov (ne le njene enakopravnosti) tako zelo pomemben. V rezultatih raziskave se zagotovo odraža tudi naš (družbeni) odnos do enakosti spolov, pa vendarle to ne odvezuje šolske politike (in politike nasploh), da z ustreznimi intervencijami ne poskusi spremeniti tega odnosa tudi v šolskem prostoru. Rezultati samoocene učiteljev namreč kažejo, da so za poučevanje teme enakosti spolov slabše pripravljeni kot njihovi kolegi v drugih državah in da imajo učenci v šolah v Sloveniji manj priložnosti za učenje o temi enakih možnosti za ženske in moške. Vendar bo odnos do enakosti spolov samo šolska politika verjetno težko spremenila, spremeniti ga bo potrebno na ravni celotne družbe, vidimo namreč, da je ta odnos v tesni povezavi tudi z domačim okoljem iz katerega prihajajo učenci in učenke.   

_________________________________________________________________________

Rezultati Mednarodne raziskave državljanske vzgoje in izobraževanja (ICCS 2022) so za Slovenijo  zaskrbljujoči. Raziskava preverja kako pripravljeni so osmošolci in osmošolke v različnih državah na prevzemanje vlog aktivnih državljanov, zato v raziskavi preverjamo državljansko vednost, stališča do pomembnih vprašanj v družbi, delovanje (v šolskem in izvenšolskem okolju) in pripravljenost na delovanje v prihodnje. In kaj kažejo rezultati za Slovenijo?

Rezultati cikla 2022 kažejo na izrazit padec državljanske vednosti, pa ne le primerjaje z izmerjeno državljansko vednostjo leta 2016, temveč je državljanska vednost osmošolcev/osmošolk v letu 2022 celo nižja od tiste izmerjene leta 2009. In tukaj je razlika z drugimi sodelujočimi državami precejšnja – le v dveh državah (Sloveniji in na Slovaškem) smo izmerili tako drastičen upad državljanske vednosti. Številni rezultati kažejo tudi na padec pri številnih stališčih osmošolcev/osmošolk, njihovem trenutnem delovanju in pripravljenosti za delovanje v prihodnje. Osmošolci in osmošolke so v ciklu raziskave 2022 pokazali na večjo in več nestrpnosti, manj solidarnosti, manjše zaupanje v institucije, slabše odnose, precej nizek interes za družbena in politična vprašanja in še bi lahko naštevala.

Trenutno se ne sprašujem o tem, ali lahko s tako ravnjo državljansko vednostjo, stališči in delovanjem oz. pripravljenostjo na delovanje, prispevamo k razvoju demokracije v prihodnje, pač pa bolj o tem ali sploh lahko še vzdržujemo trenutno raven demokracije ali ne.

Eno od področij, kjer so stališča učencev precej padla oz. se poslabšala je tudi odnos do enakosti spolov, in sicer se nismo vrnili le na raven leta 2009, ta stališča so pri učencih in učenkah  v Sloveniji v letu 2022 celo slabša kot so bila leta 2009. Vemo, da je enakost spolov ena ključnih sestavin vsake demokratične družbe. Prav zato je odnos do enakosti spolov (ne le njene enakopravnosti) tako zelo pomemben. Rezultati na mednarodni ravni (pa tudi za vsako sodelujočo državo posebej, se pravi tudi za Slovenijo) kažejo, da imajo praviloma slabši odnos do enakosti spolov dečki (ta razlika med spoloma je precejšnja, v Sloveniji ena največjih), učenci in učenke z nižjo ravnjo državljanske vednosti (tudi tukaj je ta razlika precejšnja), učenci in učenke, ki prihajajo iz družin nižjega socialno-ekonomskega statusa (tukaj je razlika precejšnja, vendar vsaj nekoliko manjša kot je to značilno za razlike po spolu ali glede na državljansko vednost). Podrobnejši rezultati za Slovenijo, primerjaje s ciklom 2016 so predstavljeni v nadaljevanju.

Trditev2016 (v %)2022 (v %)
Moški in ženski bi morali imeti enake možnosti za sodelovanje v vladi.9692
Moški in ženski bi morali imeti v vseh pogledih enake pravice.9590
Ženske se ne bi smele ukvarjati s politiko.921
Kadar zaposlitev primanjkuje, bi morali moški imeti večjo pravico do zaposlitve kot ženske.1526
Moški in ženske bi morali za enako delo dobiti enako plačilo.9387
Moški so bolje usposobljeni za politične voditelje kot ženske.2130
Tabela 1: Odnos do enakosti spolov (trendi med letoma 2016 in 2022); deleži strinjanja s trditvami

Iz rezultatov tabele 1 (kjer prikazujemo deleže tistih, ki so se s posamezno trditvijo strinjali ali zelo strinjali) vidimo, da so se deleži učencev in učenk 8. razredov (tukaj deležev ne poročamo glede na spol) pri vsaki od posameznih trditev spremenili, na način, da se je povečal delež tistih, ki v letu 2022 (na pram letu 2016) menijo, da se ženske ne bi smele ukvarjati s politiko (iz 9 % v letu 2016 na 21 % v letu 2022), da so moški bolje usposobljeni za politične voditelje (iz 21 % na 30 %), večji je tudi delež tistih, ki menijo, da kadar zaposlitev primanjkuje, bi morali moški imeti večjo pravico do zaposlitve kot ženske (iz 15 % na 26 % v letu 2022). Pri treh trditvah, pa so se deleži zmanjšali, vendar na način, da ponovno kažejo na zaskrbljujočo percepcijo podpiranja neenakosti med spoloma. In sicer, da bi moški in ženske morali imeti enake možnosti za sodelovanje v vladi (leta 2016 je tako menilo 96 % anketiranih osmošolcev in osmošolk, v letu 2022 pa 92 %), da bi moški in ženske morali imeti v vseh pogledih enake pravice (iz 95 % v letu 2016 na 90 % v letu 2022) ter, da bi moški in ženske morali za enako delo dobiti enako plačilo (iz 93 % na 87 %). Rezultati torej kažejo na poslabšanje odnosa do enakosti spolov.

Že prej sem zapisala, da v povprečju dečki (osmošolci) izkazujejo slabši odnos do enakosti spolov kot dekleta (osmošolke). V tabeli 2 prikazujem deleže na trditve glede na spol. Se pravi koliko osmošolcev se strinja ali zelo strinja s posamezno trditvijo vs. koliko osmošolk se s posamezno trditvijo strinja ali zelo strinja.    

Trditev2016 (v %)2022 (v %)
Moški in ženski bi morali imeti enake možnosti za sodelovanje v vladi.dečki = 94 % dekleta = 99 %dečki = 86 % dekleta = 98 %
Moški in ženski bi morali imeti v vseh pogledih enake pravice.dečki = 93 % dekleta = 97 %dečki = 83 % dekleta = 97 %
Ženske se ne bi smele ukvarjati s politiko.dečki = 15 % dekleta = 3 %dečki = 32 % dekleta = 9 %
Kadar zaposlitev primanjkuje, bi morali moški imeti večjo pravico do zaposlitve kot ženske.dečki = 22 % dekleta = 6 %dečki = 39 % dekleta = 13 %
Moški in ženske bi morali za enako delo dobiti enako plačilo.dečki = 90 % dekleta = 96 %dečki = 80 % dekleta = 95 %
Moški so bolje usposobljeni za politične voditelje kot ženske.dečki = 32 % dekleta = 9 %dečki = 48 % dekleta = 12 %
Tabela 2: Odnos do enakosti spolov (trendi med letoma 2016 in 2022) – glede na spol; deleži strinjanja s trditvami

V tabeli 2 prikazujem deleže strinjanja s trditvami glede na spol (in glede na trende). Iz rezultatov vidimo, da se je odnos do enakosti spolov pri dečkih poslabšal pri vsaki od trditev, pri dečkih tudi nekoliko bolj, tako se je npr. delež dečkov, ki so se strinjali (ali zelo strinjali) s trditvijo, da se ženske ne bi smele ukvarjati s politiko dejansko podvojil (iz 15 % v letu 2016 na 32 % v letu 2022), tudi drugi deleži strinjanja s trditvami so se pri dečkih precej spremenili, v smislu izkazovanja večje neenakosti med spoloma, kot je bilo to značilno za leto 2016. Pa vendarle, potrebno je opozoriti, da niso zgolj dečki tisti, ki kažejo slabši odnos do enakosti spolov, to je pri skoraj vseh trditvah tudi značilnost deklet. Delež deklet se namreč ni spremenil le pri trditvi, da bi morali imeti moški in ženske v vseh pogledih enake pravice. Deleža pri trditvi, da bi morali imeti moški in ženske enake možnosti za sodelovanje v vladi ter pri trditvi, da bi morali moški in ženske za enako delo dobiti enako plačilo, se med letoma 2016 in 2022 razlikujeta za 1 odstotno točko. Precej več, se pravi gre za poslabšanje odnosa do enakosti spolov tudi pri dekletih, pa se razlikuje njihova percepcija do tega, da se ženske ne bi smele ukvarjati s politiko (ta delež je narastel iz 3 % deklet v letu 2016, na 9 % v letu 2022), da so moški bolje usposobljeni za politične voditelje kot ženske (iz 9 % na 12 %), in da kadar primanjkuje zaposlitev, bi morali moški imeti večjo pravico do zaposlitve kot ženske (tako je leta 2016 menilo 6 % deklet, v letu 2022 pa že 13 %).   

Seveda se v odnosu do enakosti spolov odraža tudi naš (širši) družbeni odnos do te enakosti. Pa vendarle je potrebno povedati še nekaj. Nacionalni odstotki učiteljev 8. razredov, in sicer predmetov, ki se vsebinsko najbolj povezujejo s področjem državljanske vzgoje in izobraževanja,[1] so pri poročanju tega, da imajo učenci na šoli v veliki ali vsaj zmerni meri priložnosti za učenje o temi enakih možnosti za ženske in moške, pod mednarodnim povprečjem. Hkrati rezultati kažejo, glede na samooceno učiteljev, da so slabše pripravljeni na poučevanje teme enakih možnosti za moške in ženske, kot njihovi kolegi v drugih sodelujočih državah. To je vsekakor pomembna povratna informacija za pripravo bodočih izobraževanj in usposabljanj učiteljev. Kar kaže seveda tudi na to, da ima šolska politika (in tudi sicer politika nasploh) vendarle še nekaj dela, in da zgolj sklicevanje na to, da je to pač družbeni problem, zagotovo ne bo prineslo izboljšanj.

Dr. Eva Klemenčič Mirazchiyski


[1] V Sloveniji gre za učitelje predmetov domovinska in državljanska kultura in etika, zgodovina, geografija, slovenščina.

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja